Page 3 - rozbor23_komplet_big
P. 3

Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti


       I. Obsahová část


         1. Poslání (koncepce, status)                               2
         2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Denisy Kirschnerové                    3
          Přehled digitálních aktivit


         3. Organizační struktura                                 9

          a) soupis zaměstnanců a spolupracovníků (vč. DPP, brigádníci, dobrovolníci)
          včetně údajů o velikosti jejich úvazků                        10

          b) soupis hostujících umělců všech profesí - 0
         4. Premiéry roku                                     12
          a) údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce                 12

          b) komentovaný dramaturgický záměr titulu a zhodnocení, zdali se naplnil
          c) dramaturgický výhled na následující rok                      13

         5. Reprízované tituly                                  17
          a) údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz,      17
          případně též včetně data derniéry
          b) komentovaný dramaturgický záměr titulu (proč titul dále zůstává          18
          na repertoáru nebo naopak nezůstává)
         6. Ohlasy v tisku                                    28

          a) kompletní znění recenzí uveřejněných v hlavních denících, týdenících        28
          zaměřených na kulturu, veřejnoprávních a odborných médiích (sukces)
          b) soupis PR článků, tv a rozhlasových šotů                      29
         7. Ocenění, úspěchy, účast na festivalech v daném roce                  62

         8. Další projekty divadla v daném roce                          62
          vlastní festivaly, přehlídky, atd.
         9. Hosté divadla v daném roce                              65


          II. Ekonomická část


        10. Výkonové ukazatele
          tabulka návštěvnosti a tržebnosti, tabulka nákladů na jednotlivé inscenace      66

        11. Zpráva o výsledku hospodaření dle každoročních pokynů odborů ROZ           67
          a OZV MHMP

        12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři
          jmenný soupis vč. výše darů
          V roce 2022 DSH dostalo dary v celkové výši 150 000,- Kč


          Tabulky


                                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8