Page 3 - vyrocnizprava2021
P. 3

Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti


         1. Poslání (koncepce, status)                               2

         2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Denisy Kirschnerové                    3
          Přehled digitálních aktivit                              6


         3. Organizační struktura                                 7
          a) soupis zaměstnanců a spolupracovníků (vč. DPP, brigádníci, dobrovolníci)
          včetně údajů o velikosti jejich úvazků                         8
          b) soupis hostujících umělců všech profesí - 0
         4. Premiéry roku                                     10

          a), b) údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce,               10
             komentovaný dramaturgický záměr titulu a zhodnocení, zdali se naplnil

          c) dramaturgický výhled na následující rok                      11
         5. Reprízované tituly                                  13
          a), b) údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz,    13
          případně též včetně data derniéry,

            komentovaný dramaturgický záměr titulu (proč titul dále zůstává          14
          na repertoáru nebo naopak nezůstává)

         6. Ohlasy v tisku                                    23
          a) kompletní znění recenzí uveřejněných v hlavních denících, týdenících        23
          zaměřených na kulturu, veřejnoprávních a odborných médiích
          b) soupis PR článků, tv a rozhlasových šotů bubu                   25

         7. Ocenění, úspěchy, účast na festivalech v daném roce - nebyly
         8. Další projekty divadla v daném roce                          55
          vlastní festivaly, přehlídky, atd.
         9. Hosté divadla v daném roce - nebyli

        10. Výkonové ukazatele
          tabulka návštěvnosti a tržebnosti, tabulka nákladů na jednotlivé inscenace      56
        11. Zpráva o výsledku hospodaření dle každoročních pokynů odborů ROZ           57
          a OZV MHMP
        12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři
          jmenný soupis vč. výše darů
          V roce 2021 DSH dostalo dary v celkové výši 169 750,- Kč


          Tabulky                                        59
                                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8