Hrajte si

Praha 6

Zásady zpracování osobních údajů společnosti

Divadlo Spejbla a Hurvínka, příspěvková organizace

v  rámci Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů

(GDPR – General Data Protection Regulation)

 

 1. K čemu slouží tento dokument?
  • účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. Co jsou to osobní údaje?
  • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. Co je to zpracování osobních údajů?
  • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a  výmaz nebo zničení
 4. Za jakým účelem se Vaše osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb (objednaných představení na vlastní scéně nebo zájezdových představení, vstupenek na představení, nebo podnájmu nebytových prostor v objektu DSH)
  • dodržení našich zákonných povinností
  • náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:
   • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
   • datum narození
   • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
   • e-mailová adresa a telefonní číslo
   • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte, včetně informací o  tom, jaká představení jste již navštívili
  • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany
 5. Potřebujeme ke zpracování údajů Váš souhlas?
  • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba
 6. Co je to přímý marketing?
  • přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobných služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.)
  • toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce našich služeb
  • vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat
 7. Kdo je to správce a kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
  • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
  • Vaše osobní údaje zpracováváme my, Divadlo Spejbla a Hurvínka, příspěvková organizace IČO: 00064360, se sídlem Dejvická 919/38, Praha 6, 160 00 Praha 6 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
  • dále nemá k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup nikdo jiný
 8. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
  • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
  • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)
 9. Jaká jsou Vaše práva?
  • právo na informace o zpracování (veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu, pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže)
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz
  • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
  • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
  • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku (námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy)
  • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit (bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul)
  • právo na přenositelnost údajů (pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte)
  • právo podat stížnost u ÚOOÚ (kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)
  • právo na omezení zpracování (v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní)
  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů (toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a  svobody)
 10. Naše kontaktní údaje
  • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailových adres: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně v sídle naší společnosti Dejvická 919/38, Praha 6, 160 00

Účinnost od 25.5.2018