Hrajte si

Praha 6

Veřejné zakázky - výstava Muzeum HlmP

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dejvická 38
Praha 6, 160 00

Vás vyzývá k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu
(mimo režim zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

 • Identifikační údaje zadavatele:

   

Divadlo Spejbla a Hurvínka
zastoupené Mgr. Helenou Štáchovou
ředitelkou
Dejvická 38/919
Praha 6, 160 00
IČO: 00064360
DIČ:  CZ 00064360
Bankovní spojení KB Praha, č.ú.2338021/0100

 • Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

   

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Předmět veřejné zakázky:

Instalace, deinstalace a přeprava výstavy 

„Ať žije Hurvínek!“

,

která se uskuteční ve dnech 22. 11. 2016 – 26. 2. 2017
ve výstavním sále č. 8 v prvním nadzemním podlaží
Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52,
180 00 Praha 8 - Florenc

 • Zadávací dokumentace

Příloha č.1 - Výkresová dokumentace 

Příloha č.2 - Tabulka s výkazem výměr

Grafický návrh textů bude zadavatelem dodán do 7. 3. 2016.

Doba plnění:
předpokládaný termín výroby výstavy        23. 03. 2016 -  09. 04. 2016
předpokládaný termín instalace výstavy     07. 11. 2016 – 21. 11. 2016
předpokládaný termín demontáže výstavy  27. 02. 2017 -  02. 03. 2017

Zabalení výstavy a její přeprava z výroby do Chrudimi
v předpokládaném termínu 10. 4. 2016  je předmětem jiného výběrového řízení.

 • Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3. 2016 v 11,00 hodin.

Nabídky se odevzdávají na adresu zadavatele: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00.

 • Údaje  o hodnotících kriteriích

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč.

 • Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.
Zájemce v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.

Nabídka musí být doručena v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce,
která bude výrazně označena „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – MUZEUM  PRAHA – NEOTEVÍRAT!“

Nabídka bude obsahovat:

Nabídkovou cenu rozdělenou na:
a) výroba výstavy dle Přílohy č. 1 (cena zpracovaná v tabulce Příloha č. 2)
b) výroba panelu a úprava konstrukce dárku „Mánička“ pro Chrudim dle Přílohy č. 1
c) instalace výstavy
d) zabalení a naložení lavice a loutek (4 ks) u pana Dušana Sotáka, Střížkovská 38, 182 00 Praha 8,
jejich přeprava a vyložení v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52
e) deinstalace výstavy
f)  zabalení a naložení lavice, kulis a všech loutek
v Muzeu, Na Poříčí 52,  jejich přeprava a vyložení  v DSH, Dejvická 38
g) likvidace části výstavy

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Cenu uchazeč uvede bez DPH a s DPH.

 • Platební podmínky

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena v české měně.

 • Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

 • Dotazy k zadávací dokumentaci

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podat.
Kontaktní osoba je Monika Krausová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 603152939

 • Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne  16. 3. 2016.

 • Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu
    (www.spejbl-hurvinek.cz) do 18. 3. 2016.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Stanislava Karlovská , tel. 224 313 297, 224 316 186,
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení:

Veřejná zakázka

Příloha č.2 - Tabulka s výkazem výměr

Příloha č. 3 Výkresová dokumentace (.zip 26 MB)

Zakázka a tabulka jako .zip

V Praze  15.  2. 2016                                                                         Mgr. Helena Štáchová
                                                                                                                    ředitelka
                                                                                                     Divadla Spejbla a Hurvínka